Първите хора

От появата на човека на нашата планета са изминали около 2 млн. години. Оттогава започва най-старият период от праисторията на човешкото общество, палеолитът (старокаменна епоха). Палеолитът завършва около 8000 г. пр. Хр. Това е най-ранният, най-дългият и най-неясният период от човешката история, тъй като тогава обществата все още са безписмени. Затова информация за епохата се черпи предимно от веществени исторически (археологически) извори, свързани с материалното им развитие. Най-важното откритие за палеолита е огънят, който значително спомага за подобряване на начина на живот на хората.

Палеолит

През ранния палеолит климатът по нашите земи бил значително топъл и благоприятен за разпространението на флората и фауната, близки до тропичните. От края на следващата епоха започнало заледяване. Тропическите животни и растения изчезнали, останал само човекът, който познавал вече огъня.

Неолит

Завършването на ледниковия период довело до изменение в климата, с което се свързва началото на съвременния геологичен период, холоцена ( Общоприето е, че холоцена започна преди около 12 хил. години, той е част от кватернера). Затоплянето, изменението на флората и фауната довели до благоприятни промени за развитието на човешкото общество. Усъвършенствали се оръжията на труда, които са вече от изгладен камък и затова тази епоха на развитие се нарича новокаменна (неолит). През тази епоха се поставя началото на примитивното земеделие, скотовъдство, грънчарство, предачество и тъкачество. Хората напуснали пещерите и се заселили в плодородните местности край изворите и реките. Още през ранния неолит (към 6 хил. г. пр. н.е.) по северните склонове на Родопите живеело земеделско-скотовъдно население.

Енеолит

Проучванията в Родопите показаха съществуването на много селища през каменно-медната епоха (енеолита), когато хората започнали да използват медта наред с камъка.

Ако в съвременната наука все още се спори за етническата принадлежност на носителите на неолитната и енеолитната култура, то цивилизацията на бронзовата и желязната епоха в нашите земи се свързва определено с траките. Те са засвидетелствали своето присъствие на Балканския полуостров от Трансилвания до Егейско море.

Следващата статия продължава с развитието на цивилизациите в Родопите с Траките.