Географски граници

Родопите е планина, която представлява огромен лабиринт от ридове с различна дължина и посока, с дълбоки речни долини, обширни повърхнини и котловини.

В общи линии границите на Родопите се ограничава:

  • на север и изток от долината на р. Марица
  • на юг от Беломорската низина и
  • на запад от долините на реките Яденица, Дрешенец и Места

В тези си граници планината се простира на площ от около
18 000 km², от които 14 738 km² са в пределите на нашата страна, което представлява 81,88% от цялата ѝ площ, а останалата част е разположена в Северна Гърция. Дължината ѝ е около 240 км, а ширината 100 км, при средна надморска височина 785 м, като западната част е значително по-висока от източната.

В Родопите се включва съвкупност от:

  • 6 области ( Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив, Пазарджик и Благоевград )
  • 40 общини ( Смолян – 10, Кърджали – 7, Хасково – 7, Пловдив – 6, Пазарджик – 6 и Благоевград – 4 )
  • 914 населени места от две цели области – Смолян и Кърджали и от части от други четири области – Хасково, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.
Граници на Родопите и областите попадащи в нея
Граници на Родопите и областите попадащи в нея

Релеф

По своите морфологични белези и за по-лесно изучаване Родопите сe делят на две – Западни и Източни.

Западни Родопи

Западните Родопи се издигат по-високо и са с по-силно очертан планински характер. Средната им височина достига до 1150 м. и са обрасли предимно с иглолистни гори.

Източни Родопи

Източните Родопи са по-ниски и до неотдавна бяха почти безлесни. Средната им надморска височина е около 320 м.


Климат

Разположението на Родопите в югоизточната част на Балканския полуостров определя до голяма степен и нейния климат.

Той се характеризира като преходен, тъй като се обуславя от влиянието на северните по-студени въздушни маси и топлия полъх на Средиземноморието.

Разбира се, в случая климатът на планината се обуславя и от нейната надморска височина. Средногодишната температура на Източните Родопи е по-висока и по-устойчива. Тя се движи около 12 – 13°C. В Западните Родопи под влиянието на голямата височина средногодишната температура варира от 5 до 9°C.

Преходният характер на климата в Родопите проличава и от годишния ход на валежите. През декември в Източните Родопи е максимумът на валежите, а през август – минимумът. В Западните Родопи e обратно, преобладават летните валежи.

Мекият климат в Родопите благоприятства развитието на по-южните, топлолюбиви земеделски култури, овощия и зеленчуци.

Именно мекият климат, обширните борови гори и прекрасните планински поляни благоприятстват много за развитието на туризма.