Белоглав лешояд

Название

Както се досещате името му идва от цвета на главата.

Описание

  • Дължината на тялото – 110 см.
  • Размаха на крилете – до 260 см.
  • Тегло – около 7 кг.

Едра, светлокафява птица с тъмносива шия, в чиято основа има бяла якичка от пухови пера.

Разпространение

Разпространен е в Южна Европа, Северна Африка и Южна Азия. По редица сведения белоглавият лешояд в миналото е бил сравнително обикновена гнездеща птица в Източните Родопи. През 50-те години там започва мащабно строителство на три големи язовира (Ивайловград, Студен кладенец и Кърджали). В резултат на дългогодишното безпокоене от гърмежи, буботене на самосвали, багери и други строителна техника, птиците са напуснали района, за да се върнат отново след като всичко утихва и успокоява.

Биологични особености

Храни се основно с мърша. Деня прекарва в търсене на храна, планирайки на голяма височина, практически невидим за човешко око. Щом забележи труп на умряло животно се спуска рязко с полуприбрани криле. Щом един от лешоядите забележи храна и се спусне към нея, останалите го последват веднага и за много кратко време се събират всички представители на вида намиращи се в близост. Обичайни са битките около трупа на умрялото животно.

  • Гнездо – по високи скали, понякога оформя малки колонии. Всяка година се връща в същото гнездо.
  • Яйца – 1 брой/на година
  • Мътене – трае 48 – 53 дни. Мътят и двамата родители. Малкото напуска гнездото на около 3 месеца.
  • Отглежда едно люпило годишно.
  • Моногамни птици.