Дива свиня

Название

Понятието дива свиня освен като видово наименование се употребява и за женските индивиди, докато мъжките се наричат глигани.

Описание

Дивата свиня е едър бозайник.

  • Дължината на тялото при глиганите е 160-180 см., а при свинете – 150-160 см.
  • Височината е 90-100 см. при глиганите 70-80 см., а при женските 70-8- см.
  • Масата на тялото варира в много широки граници. Възрастните и охранени глигани у нас са 160-220 кг., рядко повече, а женските 110-140 кг.
  • След две годишна възраст при глиганите се виждат зъбите.

Окраската на дивата свиня е сивочерна през зимата и сивокафява през лятото. През зимата тялото се покрива с дълга и груба четина. Под нея има вълнеста козина, която осигурява изолацията на тялото.

Разпространение

Дивата свиня е разпространена в цяла Европа с изключение на Скандинавието и северните части на Русия.

У нас се среща във всички гори на страната – равнинни и планински. Силно адаптивен вид, но задържането ѝ в различните местообитания зависи от наличието на естествена храна за тях. Задържа се в зрелите дъбови и букови гори.

Дивата свиня се среща навсякъде в Родопите. В Родопите обитават над 5000 диви свине, което е над 10% от общите в страната.

Биологични особености

Дивата свиня обикновено ражда между 3 и 6 малки. До шестмесечна възраст малките са кафяви с надлъжни светли ивици. Те се движат винаги с майката. Дивата свиня е една от най-грижливите майки в природата. Особено внимание отделя в обучението на малките да бъдат предпазливи.

Дивата свиня е всеядно животно. Яде почти всичко от растителен и животински произход, до което може да се добере – надземни и подземи части на растения, семена и плодове на диви и селскостопански растения, гризачи, птици, яйца, зайчета, мърша и всякакви хранителни отпадъци.

Дивата свиня е стадно животно. Стадата се формират от майката с малките (тазгодишни и миналогодишни). Често се събират 2-3 майки и образуват голямо стадо – 15-20 животни. Глиганите се движат самостоятелно. Влизат в стадата само нощем през брачният период. Сутринта напускат стадото и почиват някъде в съседство.

Дивата свиня е активна през нощта. През деня почива в гъсталаците и се вдига само при принудително.

Неприятели

Естествени неприятели на дивата свиня са вълците и чакалите. На тези хищници стават жертва най-вече малките.

Стопанско значение

Дивата свиня е най-значимият ресурсен вид от дивеча. Поради високият си прираст осигурява най-много месо от единица площ, а поради високите си запаси е емоционален лов за много ловци. Това прави трофея ѝ (кучешките зъби на глигана) особено ценен.

България притежава световният рекорд на трофей от дива свиня – 158,20 точки, добит в Родопите през 1986 г.