Елен Лопатар

Название

Нарича се само лопатар. Терминологията е същата като при благородния елен (мъжките – рогачи, женските – кошути).

Описание

По-дребен от благородния елен.

  • Дължината на тялото достига до 181 см. за рогачите и 156 см. за кошутите
  • Височината 80-90 см.
  • Масата на рогачите обикновено е 70-90 кг., а на кошутите 35-40 кг.

Лопатарът има дълга опашка (18-20 см.).

Мъжките са с рога, които са лопатовидно разширени с множество шипове на задния кант на лопатата. Женските са без рога.

Окраската им е червенокафява през лятото и тъмно сивокафява през зимата. През лятото лопатарите са с ясно изразени овални светли петна по тялото, които ги правят особено красиви. Много често при лопатара се среща и бялата форма на окраската (без това да е албинизъм), а така също се наблюдават и почти черни животни.

Разпространение

В Европа се среща навсякъде, без най-северните ѝ части.У нас е внесен през 1904 г. В Родопите е разселен за пръв път през 1960 г. на южният бряг на язовир „Студен кладенец“, където понастоящем е най-голямото му находище у нас.

У нас има около 4300 лопатари, от които повече от половината са в Родопите. Най-високи са били запасите през 1992 г. – 7200.

Биологични особености

Еленът лопатар сватбува месец по-късно от благородния елен – през октомври и развитието на рогата му изостава с един месец – поява, растеж, обелване. За разлика от благородният елен лопатарът сватбува по-често на обширни, открити територии или в изредена гора. Тук се събират много елени. Рогачите пристигат често от значителни разстояния и след сватбуването отново напускат сватбовището. Спокойствието и сигурността са главните условия при избора на тези места.

Рогачите водят ожесточени боеве и младите рогачи нямат шанса да бъдат допуснати до сватбуване. По време на сватбуването рогачите губят 20-22% от теглото си, което също е причина след сватбата те да се отделят на спокойствие и да се хранят интензивно, за да се подготвят за зимата.

Лопатарът е най-непретенциозният към местообитанието си еленов вид. Той се приспособява успешно и към най-ниско продуктивните местообитания на сухи и бедни почви, с малко убежища и почти без горски площи.

Тревните видове са застъпени повече в храната му отколкото при останалите еленови.

Развъждан столетия в заградени площи, лопатарът свиква лесно с човека и е лесен за наблюдение. На свобода обаче е мног предпазлив и не допуска в близост човека.

Неприятели

Вълкът и чакала са естествените неприятели на лопатара и те значително регулират запасите му.

Стопанско значение

Лопатарът е ценен ресурсен вид. В сравнение с другите представители от семейството дава най-много дивечово месо от единица площ.

Притежава красив ловен трофей. Най-силният трофей от Родопите е 204,96 точки (Студен кладенец – Кърджали), докато националният рекорд е 207,59 точки (Воден – Разград).